Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446  ze zm.);

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. r. , poz.930, ze zm.);

3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202, ze zm.);

4) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 169, ze zm.);

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870, ze zm.);

6) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016r. , poz. 546, ze zm.);

7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 127, poz. 2046, ze zm.);

8)  Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. , poz. 1518 ze zm.);

9) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1390 ze zm.);

10) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1793, ze zm.);

11) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r., poz.180, ze zm.);

12) Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487, ze zm.);

13) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016r., poz. 224, ze zm.);

14) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2016r., poz. 645, ze zm.);

15) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r.  poz. 575, ze zm.);

16) Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259, ze zm.); Uchwała Rady Ministrów nr 21 z dnia 10 grudnia 2013 (Monitor Polski z 2013r. Poz. 1024);

17) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r., poz. 1828 z późn. zm.);

18) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195);

19) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. Z 2016r., poz. 162 z późn. zm.);

20) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 220 z późn. zm.);

21) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r., poz. 785 z późn. zm.);

22) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860 z późn. zm.);

23) innych przypisów powszechnie obowiązujących regulujących kwestie działalności Ośrodka.

 

2. Uchwała Nr XI/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Sławoborzu z dnia 12 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

3. Niniejszy Statut.

4. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

5. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Sławoborze utworzoną celem realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, nałożonych przepisami prawa lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

 

§2

 

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Sławoborzu, przy ul. Leśnej 1a.

2. Ośrodek działa na terenie Gminy Sławoborze.

3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Sławoborze.

 

 ROZDZIAŁ II

Cele, funkcje i zadania Ośrodka

 

§3

Celem działania Ośrodka  jest realizacja polityki społecznej państwa zmierzająca do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, jak również działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu sytuacji będących zagrożeniem potrzeb bytowych odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje w tym zakresie obowiązki nałożone przepisami prawa na Gminę Sławoborze jako jej zadania własne, wypełnia również zadania delegowane na podstawie ustaw i umów przekazane przez inne organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej, oraz wypełnia inne zadania i obowiązki przewidziane przepisami prawa.

§3.1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania gminy Sławoborze w zakresie wskazanym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575z późn. zm.), w szczególności organizuje pracę z rodziną.

§3.2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania gminy Sławoborze w zakresie wskazanym w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860 z późn. zm.), w szczególności - koordynuje wsparcie.

§4

Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność na terenie gminy Sławoborze i powiatu świdwińskiego organizacjami społecznymi, uznanymi prawnie kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

 

§5

1.Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2.Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Sławoborze.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Sławoborze.

4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje Zastępca Kierownika.

 

§6

 

1. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie przysługujących mu uprawnień jak również pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Sławoborze.

2. W celu realizacji zadań, Kierownik Ośrodka wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych pełnomocnictw, zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe i inne nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

 

§7

 

1. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach w zakresie zadań Ośrodka, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Sławoborze.

2. Na wniosek Kierownika Ośrodka, Wójt Gminy Sławoborze udziela upoważnienia pracownikom Ośrodka do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach, w zakresie zadań Ośrodka.

 

§8

 

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Sławoborze coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§9

Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

 

§10

 

1. Realizację zadań Ośrodka zapewniają wchodzące w skład struktury Ośrodka:  sekcje i samodzielne stanowiska organizacyjne.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań sekcji i samodzielnych stanowisk organizacyjnych oraz tryb pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka.

3. Regulamin Organizacyjny wydawany jest w drodze zarządzenia Kierownika Ośrodka.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

 

§11

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Sławoborze, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. Nr 157 poz. 1870 ze zm.).

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Sławoborze i zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka.

4. Kierownik Ośrodka, może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.

5. Zaciąganie zobowiązań przez Kierownika Ośrodka wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego Ośrodka.

6. Zadania pomocy społecznej są finansowane ze środków:

1) budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych;

2) budżetu państwa na realizację i obsługę zadań zleconych.

7. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów są finansowane ze środków:

1)budżetu państwa na realizację i obsługę zadań zleconych.

8.Zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych są finansowane ze środków:

1) budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych.

2) budżetu państwa na realizację i obsługę zadań zleconych

9. Zadania Ośrodka z zakresu ochrony zdrowia są finansowane ze środków:

1) budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych.

10. Zadania Ośrodka w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są finansowane ze środków:

1) budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych.

11.  Zadania Ośrodka w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są finansowane ze środków:

1) budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych;

2) budżetu starostwa na realizację zadań zleconych.

12.  Zadania Ośrodka w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są finansowane ze środków:

1) budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych.

13. Zadania Ośrodka w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są finansowane ze środków:

1) budżetu państwa na realizację i obsługę zadań zleconych.

14. W zakresie prowadzonej gospodarki finansowej oraz mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystywania.

 

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Odsłony: 3082