Asystenci rodziny

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

 

Asystenci Rodziny

 

W myśl założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. opieka zastępcza powinna stanowić istotny element systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15. ust.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie gminy Sławoborze asystenci podejmują następujące działania:

 

Idea Asystentury rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu


Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, jej pochodzenia, rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.


Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki powolne posuwanie się do przodu.


Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie relacji z rodziną, długofalowość pracy (ok. 2 lat), dostosowanie stylu komunikacji i metod działania do faz procesu zmiany. Jeśli warunki organizacyjne pozwalają tylko na pracę kilkumiesięczną warto skupić się na najpilniejszych zdaniem rodziny sprawach, przywracających im socjalne bezpieczeństwo (dostęp do świadczeń lub uzyskanie zatrudnienia, leczenie dzieci, uregulowanie zaległych spraw urzędowych, związanych z sytuacją mieszkaniową i rodzinną itd.).


Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Może być i tak, że czasem zachowania destrukcyjne rodziców zagrażają zdrowiu i życiu dzieci. Rodzic pracuje wtedy nad zmianą, gdy dziecko jest w pieczy zastępczej krótkoterminowej. Nie każda rodzina będzie też chciała i potrafiła skorzystać z tej formy wsparcia. Niemniej jednak asystentura winna być rozumiana jako forma wsparcia a nie przymusu. Obok asystentury mamy przecież inne formy pracy, np. kuratelę.


Ważne jest też pytanie skierowane do rodziców o niskim poziomie wstępnej motywacji do pracy nad zmianami w życiu a prawdopodobieństwie zaniedbywania dzieci: czy chcecie Państwo wychowywać dziecko w domu rodzinnym? Może się bowiem zdarzyć, że rodzic krzywdzi dziecko, aby dać nam sygnał, że go nie chce.

Asystenci rodziny:
Wojciech Woźniak i Katarzyna Jureczko
Sławoborze, dn. 07.07.2015 r.


Cechy centralne asystentury :

 

Odsłony: 3046