Projekt socjalny Nr 1/2016 "Bliżej siebie - razem lepiej"

Opublikowano: środa, 24, sierpień 2016

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SŁAWOBORZU

 

Projekt socjalny Nr 1/2016

„Bliżej siebie – razem lepiej”

 

I. CEL

 

Celem projektu jest umożliwienie łatwego dostępu do instytucji pomocowych, wspierających osoby niepełnosprawne, czyli włączenie społeczne osób, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1)    Ułatwienie dostępu do instytucji pomagającym osobom niepełnosprawnym.

2)    Mobilizowanie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w działaniach środowiskowych dostępnych na terenie Gminy Sławoborze. Zwiększenie motywacji do uczestnictwa w życiu zbiorowym poprzez umożliwienie kontaktów interpersonalnych, udzielenie wzajemnej pomocy oraz rozwój zainteresowań.

3)    Wzbudzenie odpowiedzialności za podjęte decyzje życiowe.

 

III. UZASADNIENIE – DIAGNOZA PROBLEMU

 

Niepełnosprawność to problem o skali światowej, na terenie gminy Sławoborze jest to jeden z dominujących problemów społecznych. Pod względem powodu przyznania świadczeń z pomocy społecznej niepełnosprawność znajduje się na czwartej pozycji. Problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin są na terenie gminy na tyle istotne, że zauważa je większość mieszkańców. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na zrozumienie lokalnej społeczności oraz wsparcie instytucji pomocowych, jednak istotnym zagrożeniem jest zbyt niska świadomość znaczenia zdrowego stylu życia oraz wolnego od uzależnień trybu życia.

W Sławoborzu działa Środowiskowy Dom Samopomocy, obejmujący swoim wsparciem osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie  i z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 25 miejscami. Dla uczestników spoza Sławoborza problemem jest dojazd na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. Uczestnicy ŚDS to w większości osoby najuboższe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego  wynikającego z art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r, dlatego zapłacenie za bilet miesięczny jest znacznym wydatkiem dla domowego budżetu, niezbędna jest w tym zakresie pomoc finansowa oraz wsparcie w formie pracy socjalnej.

11 osób dojeżdża na zajęcia i terapię w ŚDS w Sławoborzu, średni koszt biletu miesięcznego dla jednej osoby w obie strony wynosi 150 zł. Miesięczny łączny koszt zasiłków z przeznaczeniem na opłacenie biletów miesięcznych dla uczestników ŚDS wynosi 1810,26 zł.

 

IV. ODBIORCY PROJEKTU

 

Mieszkańcy gminy Sławoborze, osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych oraz pracy socjalnej, uczestnicy  Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.

 

V. METODY I NARZĘDZIA PRACY SOCJALNEJ

 

W realizacji projektu socjalnego podstawową używaną metodą pracy socjalnej jest praca z indywidualnym przypadkiem i rodziną. Podczas realizacji projektu pomoc będzie przyznawana po zdiagnozowaniu sytuacji rodziny  i ujawnieniu czynników powodujących zaistniałą sytuację, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W ramach wsparcia osób dojeżdżających do ŚDS w Sławoborzu przyznawana będzie pomoc w formie zasiłków celowych na opłacenie biletów miesięcznych, płatnych na konto przedsiębiorstwa realizującego usługę transportową (po spełnieniu przez zasiłkobiorców przesłanek wynikających z ustawy o pomocy społecznej).

Podczas realizacji projektu używana będzie także metoda poradnictwa indywidualnego:

- w miejscu zamieszkania,

- na terenie GOPS w Sławoborzu.

 

VI. REALIZACJA PROJEKTU

 

Projekt socjalny realizowany w ramach zadań własnych wynikających z  ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r, zgodny z celami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021.

Czas realizacji projektu socjalnego – druga połowa 2016 roku.

 

VII. MONITORING

 

Celem realizacji projektu socjalnego jest wzmocnienie osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie lepszego dostępu do wsparcia oferowanego w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.

Monitoring prowadzony będzie w formie rozmów z uczestnikami projektu socjalnego. Pracownicy socjalni w wywiadach aktualizacyjnych ocenią z klientem zasadność prowadzonych działań. Pomocnym narzędziem monitorującym celowość działań będzie przeprowadzenie ankiet z uczestnikami projektu socjalnego (ankieta jest załącznikiem do projektu socjalnego).

 

Opracowała Ewa Kretowicz

 

 

 

Odsłony: 4210