Projekt socjalny "Aktywni seniorzy w Gminie Sławoborze"

Opublikowano: wtorek, 13, grudzień 2016

 

PROJEKT SOCJALNY

 

"Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze"

 

 

 

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze

 

Partnerzy:

- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Optymiści" w Sławoborzu,

- Stowarzyszenie "Caritas",

- Stowarzyszenie OSP,

- Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu,

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu,

- Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Sławoborze zainteresowane współpracą na rzecz realizacji projektu,

- wolontariusze,

- NZOZ Jacek Firmanty,

- firmy , instytucje i osoby prywatne wspierające działania realizowane w ramach projektu,

 

1.     DIAGNOZA PROBLEMU

 

            Jednym z głównych problemów demograficznych w Polsce jest zjawisko starzenia się społeczeństwa. Spowodowane to jest spadkiem urodzeń, według przewidywań GUS liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie niemal z 6,5 miliona w 2010 roku co najmniej  9,6 miliona w 2035 roku, co stanowić będzie 26,7 % całej populacji kraju.

Struktura demograficzna w gminie Sławoborze jest potwierdzeniem tej tendencji.   W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym kurczeniu się populacji młodych grup wiekowych. Dane szczegółowe zawiera poniższa tabela.

 

Tabela 1. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Sławoborze.

 

2012

2013

2014

Liczba mieszkańców gminy ogółem

4 179

4 163

4 133

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym

553

573

574

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ludności gminy Sławoborze

13,23%

13,76%

13,89%

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Sławoborzu.

 

            Z analizy danych statystycznych wynika, że systematycznie wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności gminy Sławoborze. Potwierdza to fakt procesu starzenia się społeczeństwa. Zmiany te wymagają podjęcia działań aktywizacyjnych i integracyjnych skierowanych do coraz liczniejszej grupy seniorów na terenie gminy Sławoborze.

W wyniku prowadzonej pracy środowiskowej przez pracowników socjalnych wynika, że na terenie naszej gminy mieszkają osoby starsze, które są całkowicie lub częściowo odcięte od kontaktów społecznych. Właśnie dla nich możliwość wyjścia z domu i spotykania się z innymi ludźmi byłaby czynnikiem niezwykle ważnym. Sprawi to, że będą lepiej funkcjonować na co dzień, pozwoli im na powrót do pełnienia dawnych ról społecznych, a tym samym wpłynie pozytywnie na poprawę samopoczucia i lepsze zdrowie.

            Wychodząc na przeciw tym problemom zachodzi konieczność stworzenia miejsca, w którym osoby w wieku poprodukcyjnym, samotne mogłyby wspólnie spędzać czas. Należy również zaznaczyć, że niewielka jest także ilość starszych osób, które wykazują aktywność społeczną działając w organizacjach pozarządowych. Dlatego warto wesprzeć tą grupę ponieważ mogą stać się liderami w dalszych działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

 

2.     CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Podniesienie aktywności społecznej osób starszych z terenu gminy Sławoborze.

 

3.     CELE SZCZEGÓŁOWE:

a)      Utworzenie miejsca spotkań dla seniorów z terenu gminy Sławoborze.

b)      Pogłębienie więzi międzyludzkiej wśród uczestników projektu.

c)      Organizowanie cyklicznych spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla seniorów ( zdrowie, bezpieczeństwo itp.).

d)     Działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej ( z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń seniorów).

e)      Organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin ( informatyka, sztuka kulinarna itp.).

f)       Organizowanie działań kulturalnych (np. wyjazd do teatru itp.) i uczestnictwo seniorów w imprezach okolicznościowych (np. święta państwowe itp.).

 

4.     GRUPA DOCELOWA.

            Projekt adresowany jest do osób starszych po 60-tym roku życia z terenu gminy Sławoborze.

 

5.     TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

            Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2017 roku. Zajęcia prowadzone będą cyklicznie raz w miesiącu w wymiarze pięciu godzin w  świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sławoborzu.

 

6.     OCZEKIWANE REZULTATY I EFEKTY:

a)      utworzenie miejsca spotkań dla seniorów,

b)      nawiązanie nowych znajomości oraz poprawa kontaktów między seniorami,

c)      nabycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom,

d)     nabycie umiejętności organizacji czasu wolnego,

e)      wzrost poczucia własnej wartości,

f)       wzmocnienie integracji międzypokoleniowej.

 

7.     BUDŻET PROJEKTU:

            Projekt socjalny finansowany będzie ze środków własnych w ramach działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu oraz ze źródeł zewnętrznych – pozyskiwanie funduszy z projektów ogłaszanych przez MRPiPS, ROPS itp., we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie porozumień

Zakłada się, że całość realizacji projektu socjalnego pt."Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze" wyniesie 6 000,00 zł.

 

8.     EWALUACJA PROJEKTU:

            Ewaluacja niniejszego projektu socjalnego odbywać się będzie w perspektywie roku kalendarzowego 2017. Na koniec roku zostanie sporządzone sprawozdanie z jego realizacji.

 

Opracowała Grażyna Zakonek

 

Odsłony: 4898