Projekt socjalny "Życie codzienne bez przemocy"

Opublikowano: wtorek, 13, grudzień 2016

 

PROJEKT SOCJALNY

 

"Życie codzienne bez przemocy"

 

I.Realizator

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, ul Leśna 1a, 78-314 Sławoborze przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu.

 

II. Diagnoza  i uzasadnienie

Wzrasta liczba ofiar i sprawców przemocy domowej oraz agresja. Sytuacja taka odbija się negatywnie na funkcjonowaniu rodziny, spychając ją na margines życia społecznego. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które od niedawna istnieje w świadomości społecznej.

Przeprowadzona analiza niebieskich kart z terenu gminy Sławoborze oraz rozmowy z osobami doznającymi przemocy wskazują, że osoby dotknięte przemocą nie chętnie uczestniczą w grupach wsparcie dla ofiar przemocy i dzielą się swoimi przeżyciami z innymi osobami. Twierdzą, że Gmina Sławoborze jest to mała Gmina wiejska, gdzie większość osób się zna, mówienie o swoich problemach może narazić ich na stygmatyzację w środowisku, wyśmiewanie, a nawet wzmożoną przemoc ze strony sprawcy, gdyż istnieje niebezpieczeństwo, że informacje zostaną przekazane sprawcy przemocy.

Dlatego zasadne jest stworzenie dogodnych warunków dla osób dotkniętych przemocą rozmów z terapeutą rodzin indywidualnie w miejscu zamieszkania.

 

III. Cel projektu

Stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy w rodzinie, w tym pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych.

 

IV. Cele szczegółowe:

1.      Wsparcie osób dotkniętych przemocą

2.      Minimalizacja skutków stosowanej przemocy

3.      Zwiększenie poczucie bezpieczeństwa rodzinom, w których stosowana jest przemoc.

 

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Rodzinie dla gminy Sławoborze na lata 2016 - 2020. Cele projektu mieszczą się w celu głównym strategii tj. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w Rodzinie”. Projekt uwzględnia cele szczegółowe: 1 Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie oraz 2 Zapewnienie osobom doznającym przemocy  bezpieczeństwa i skutecznej ochrony.

 

V. Grupa docelowa

Projekt adresowany jest do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

VI. Termin i miejsce realizacji

Projekt realizowany będzie od stycznia 2017r. do kwietnia 2017r.  Zajęcia prowadzone będą indywidualnie w miejscu zamieszkania klienta. Częstotliwość wizyt w środowisku określi terapeuta rodzinny w porozumieniu z beneficjentami projektu uwzględniając występujące problemy.

 

VII. Oczekiwane rezultaty i efekty:

1.    Pomoc w określeniu zasobów osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, możliwych do wykorzystania przy wychodzeniu z sytuacji przemocy i uzyskaniu zmiany sytuacji (odpowiedzialność, odporność psychiczną, możliwości samodzielnego utrzymania siebie i osób zależnych np. dzieci).

2.    Wzmocnienie umiejętności osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, do podejmowania decyzji i działań prowadzących do zmiany sytuacji (podkreślanie znaczenia decyzji o przekazaniu, zgłoszeniu stosowania przemocy wobec niej oznaczającej wolę dokonania zmiany w życiu rodziny).

3.    Poszerzenie świadomość osoby dotkniętej przemocą w rodzinie na temat praw osobistych (,,Nikt nie może być krzywdzony’’, ,,Ma Pan/i prawo do życia bez przemocy’’, ,,Ma Pan/i prawo do szacunku, do życia w bezpiecznych warunkach’’).

4.    Pomoc w odbudowaniu poczucia godności osobistej ofiary przemocy w rodzinie.

5.    Pomoc w wyzwoleniu poczucia sprawstwa, które jest podstawą przeciwstawienia się działaniom opresyjnym sprawcy przemocy w rodzinie (,,Może Pan/i zrealizować swoje marzenia o spokoju i bezpieczeństwie dla siebie i dzieci’’; ,,Zgłoszenie przemocy wiąże się z obowiązkowym działaniem służb w sprawie podejrzenia o popełnienie przestępstwa’’, ,,Jeśli Pan/i wyrażą zgodę, można podjąć działania o izolację osoby stosującej przemoc’’).

6.    Ograniczenie przekonania osoby dotkniętej przemocą w rodzinie o niemożliwości przezwyciężenia problemu przemocy, będące skutkiem wcześniejszych negatywnych doświadczeń wyjścia sytuacji przemocy (,,Nie należy się poddawać’’, ,,Czasami próby się nie udają’’, ,,Ma Pan/i doświadczenie i może skorzystać z nich przez analizę zrealizowanych i niezrealizowanych działań’’).

7.    Wskazanie na możliwości wsparcia zasobów środowiskowych (rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi itd.).

8.    Podwyższenie samooceny osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

9.    Pomoc w określeniu możliwości rozwiązania problemu przemocy w rodzinie.

 

VIII. Budżet projektu

            Projekt socjalny będzie finansowany ze środków własnych GOPS w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu.

W ramach działań związanych z realizacją projektu zostanie zatrudniony terapeuta rodzinny przez okres 4 miesięcy tj. styczeń, luty , marzec, kwiecień 2017r. Miesięczna kwota przeznaczona na realizacje projektu socjalnego to 500,00 zł.

 

IX. Ewaluacja projektu

Ewaluacji projektu dokona terapeuta rodziny zatrudniony do realizacji projektu po zakończeniu działań do 30 kwietnia 2017r.

 

Opracowała Dorota Socik

 

Odsłony: 5628