Wiedza Szansą Dla Ciebie

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

 

Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII – Promocja integracji społecznej obejmujący działania polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym osobom niepełnosprawnym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

W ramach Priorytetu VII przewiduje się realizację projektów systemowych polegających na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek lub w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.

Podmiotem realizującym projekt systemowy na poziomie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, wykonujący ustawowe zadania  z zakresu integracji społecznej. GOPS jest uprawnionym beneficjentem wskazanym do realizacji projektów systemowych w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Działania w ramach projektów systemowych zmierzają do aktywizacji i integracji zawodowej i społecznej klientów ośrodka, w tym osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Projekt systemowy "Wiedza szansą dla ciebie" jest realizowany na podstawie umowy zawartej z instytucją pośredniczącą, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

 
Projekt "Wiedza szansą dla Ciebie" - 2008


Cel projektu to aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie Gminy Sławoborze

Grupa docelowa - 4 osoby

Zrealizowane formy wsparcia:

 

Projekt "Wiedza szansą dla Ciebie" - 2009


Cel projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie Gminy Sławoborze

Grupa docelowa - 4 osoby

Zrealizowane formy wsparcia:

 

Projekt "Wiedza szansą dla Ciebie" - 2010


Cel projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku 20-55 lat zamieszkujących na terenie Gminy Sławoborze

Grupa docelowa - 12 osób

Zrealizowane formy wsparcia:

 

Projekt "Wiedza szansą dla Ciebie" - 2011


Cel projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku 15-25 lat zamieszkujących na terenie Gminy Sławoborze

Grupa docelowa - 15 osób

Zrealizowane formy wsparcia:

 

Odsłony: 2182