Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/142/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku

 

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, zwany dalej Ośrodkiem, powołany został jako jednostka budżetowa Gminy Sławoborze służąca realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie Uchwały Nr XI/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Sławoborzu z dnia 12 kwietnia 1990 roku.

2. Obszar działania Ośrodka stanowi gmina Sławoborze, a siedzibą Ośrodka jest miejscowość Sławoborze.

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych Gminie Sławoborze z zakresu pomocy społecznej w poniższych ustawach oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeniach i przepisach prawa miejscowego:

    1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
    2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
    3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
    4) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    6) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    7) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
    8) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
    9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
       ze środków publicznych.
    10) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
       oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    12) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
    13) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
    14) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
    15) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
    16) Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
    17) Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
    18) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
    19) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego.
    20) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
    21) Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
    22) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
    23) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
    24) Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
    25) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
    26) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.
    27) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
    28) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
    29) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

2. Ośrodek wykonuje obowiązki wynikające z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, jeżeli nakładają one w sposób wyraźny realizację określonych zadań na Ośrodek.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Ośrodka

§ 3.

Celem działania Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzenie osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem;
3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

§ 4.

1. Ośrodek realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Sławoborze.

2. Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

§ 5.

Zadania pomocy społecznej Ośrodek może realizować na zasadzie partnerstwa współpracując z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, z urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, komornikami, prokuratorami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie zadań określonych w Statucie Ośrodka wynikających z przepisów prawa.

 

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja 

§ 6.

1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka, a w razie jego nieobecności - pracownik Ośrodka na podstawie pisemnego upoważnienia Kierownika.

2. Szczegółową strukturę organizacji wewnętrznej oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.

3. Zasady wynagradzana pracowników określa Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka.

4. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia regulujące wszystkie istotne sprawy związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadań Ośrodka.

§ 7.

1.  Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Kierownik Ośrodka.

§ 8.

1. Kierownik wydaje postanowienia i decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy, na podstawie upoważnień Wójta Gminy Sławoborze.

2. Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa.

§ 9.

1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Sławoborzu coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

 

Rozdział 4.

 Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka  

§ 10.

Kierownik zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.

Mienie Ośrodka jest własnością Gminy Sławoborze.

§ 12.

Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki do wysokości zatwierdzonego rocznego planu finansowego Ośrodka.

§ 13.

1. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków budżetu Gminy Sławoborze, ze środków przekazanych przez Wojewodę oraz innych źródeł.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.

3. Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

UZASADNIENIE


Celem projektu uchwały jest nadanie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, co zostało podyktowane zwiększeniem zadań nałożonych na Ośrodek oraz zmianami w strukturze organizacyjnej.

 

Odsłony: 4322