Dokumenty

Opublikowano: czwartek, 13, sierpień 2015

 

Pomoc Społeczna

 

 

Prosimy o kompletne wypełnienie składanego wniosku. Wymienienie wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz podanie ich numerów PESEL.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową i osobistą rodziny. Szczegółowy wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty" w dziale Pomoc Społeczna.

 

 

W celu uzyskania zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej należy wypełnić powyższy formularz. Istnieją dwa rodzaje zaświadczeń: o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej oraz o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z wymienieniem rodzajów otrzymanych świadczeń i wysokości zasiłków za okres wskazany w zaświadczeniu. Prosimy o zaznaczenie na wniosku odpowiedni rodzaj zaświadczenia.

 

Karta Dużej Rodziny

 

 

Przy wypełnianiu wniosku należy wskazać nazwę i adres organu prowadzącego postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny. Dla Gminy Sławoborze jest to:

Urząd Gminy Sławoborze

ul. Kolejowa 8

78-314 Sławoborze

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu w pokoju nr 6. Przy składaniu wniosków należy okazać dowody osobiste wnioskodawcy oraz małżonka lub rodzica dzieci, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia ze szkół o planowanym końcu nauki w przypadku dzieci pełnoletnich, zaświadczenia dzieci o niepełnosprawności.

Więcej informacji o programie znaleźć można w dziale Karta Dużej Rodziny.

 

 

Odsłony: 3077