Świadczenia pieniężne

Opublikowano: czwartek, 13, sierpień 2015

 

Wśród świadczeń pieniężnych znajdują się:

  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

 

 

Odsłony: 4732