Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Sławoborze na lata 2007-2015

Opublikowano: poniedziałek, 23, listopad 2015
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych skutków w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się Gminny Program Systemu Przeciwdziałania Przemocy dla Gminy Sławoborze, zwany dalej SYSTEMEM.

 1. Utworzenie systemu jest zgodne z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-2016 oraz Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sławoborze na lata 2007 – 2015.

 

  1. PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493)

  • Art. 6 ust. 2 do zadań samorządu gminy należy;

 1. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy,

 2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy,

 3. opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

 4. prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

  • Art. 3 pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom (...) między innymi z powodu przemocy w rodzinie (...) czy alkoholizmu i narkomanii.

  • Art. 45.1. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

  • Art. 46.1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawna, psychologiczna i rodzinna jest świadczona osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia (...) bez względu na posiadany dochód.

 1. Uchwała V/17/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 07.02.2007 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007 – 2015”

 2. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Art. 1 ust. 1 „policja (...) przeznaczona jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku. ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą „NIEBIESKA KARTA”.

 

  1. PRZEMOC DOMOWA – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

 

   1. MITY, STEREOTYPY I FAKTY DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE

 

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, który narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody.

Definicja „Przewodnik do procedury interwencyjnej Policji wobec przemocy w rodzinie” W-wa 1990.

Przemoc w rodzinie jest ukrywana. Bardzo rzadko natomiast zdarza się, że ludzie mówią o tym problemie otwarcie, częściej dzielą się uwagami na temat osób, które znają, które są ofiarami przemocy. Dlatego dokładne zbadanie rozmiarów przemocy domowej w Polsce jest dość trudne.

 

MITY I STEREOTYPY

 

 • NIE JEST PRAWDĄ, ŻE PRZEMOC W RODZINIE TO PRYWATNA SPRAWA, NIKT NIE POWINIEN SIĘ W NIĄ WTRĄCAĆ,

 • NIE JEST PRAWDĄ, ŻE PRZEMOC W RODZNIE ZDARZA SIĘ WYJĄTKOWO,

Dane wskazują, że jedna trzecia kobiet bywa ofiarami zarówno przemocy fizycznej, seksualnej, jak i znęcania się psychicznego.

 • NIE JEST PRAWDĄ, ŻE PRZYCZYNĄ PRZEMOCY W RODZINIE JEST WYŁĄCZNIE ALKOHOL,

 • NIE JEST PRAWDĄ, ŻE PRZEMOC WYSTĘPUJE TYLKO W RODZINACH Z NIŻSZYCH KLAS SPOŁECZNYCH,

 • NIE JEST PRAWDĄ, ŻE PRZEMOC JEST JEDNORAZOWYM INCYDENTEM, KTÓRY SIĘ NIGDY NIE POWTÓRZY,

 • NIE JEST PRAWDĄ, ŻE POLICJA NIE POWINNA INTERWENIOWAĆ W SPRAWACH PRZEMOCY RODZINNYCH,

 • NIE JEST PRAWDĄ, ŻE OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE AKCEPTUJĄ PRZEMOC,

Ofiary przemocy domowej próbują się bronić przed atakami, ale zazwyczaj nieskutecznie, co zwiększa jeszcze bardziej nasilanie przemocy.

 • NIE JEST PRAWDĄ, ŻE GWAŁT W MAŁŻEŃSTWIE NIE ISTNIEJE,

Wymuszanie współżycia w małżeństwie jest PRZESTĘPSTWEM i karane jest na zasadach ogólnych tzn. tak jak w przypadku każdego innego gwałtu.

 

 

POWODY, DLA KTÓRYCH

KOBIETY WYCOFUJĄ ZŁOŻONE SKARGI O ZNĘCANIE SIĘ (FAKT)

 

Centrum Praw Kobiet przeprowadziło badania na temat przyczyn, dla których ofiary wycofują skargi.

 

WYNIKI BADAŃ:

1.Względy praktyczne (wspólne mieszkanie) – 67,6%.

2. Dobro dzieci – 60,4%.

3. Zastraszanie ze strony partnera – 60,4%.

4. Miłość i wiara, że się poprawi – 58,5%.

5. Względy ekonomiczne – 41,5%.

6. Brak wiary w skuteczność wymiaru sprawiedliwości – 39,7%.

7. Obawa przed potępieniem, ze strony środowiska – 22,5%.

8. Względy religijne – 13,0%.

 

   1. CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy składa się zwykle z trzech faz następujących po sobie:

 

 • faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, charakteryzuje się on wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych,

 • faza ostrej przemocy – wybuch gniewu i wyładowanie agresji,

 • faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy, okazywania żalu, która kończy się nawrotem przemocy spowodowanym wzrostem napięcia.

 

 

RODZAJE PRZEMOCY

 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych instrumentów:

 • przemoc fizyczna – wszelkie działania przy użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej,

 • przemoc psychiczna – to umyślne działanie mające na celu zachwianie pozytywnego wizerunku, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych,

 • przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy,

 • przemoc ekonomiczna – to działanie prowadzące do całkowitego uzależnienia ofiary od sprawcy.

 

   1. SKUTKI PRZEMOCY DZIECI

 

Dzieci znajdujące się w sytuacji przemocy domowej nie są tylko biernymi obserwatorami. Przyjmują różnorakie strategie, by stawić czoła problemowi. Dzieci nie wymyślają przemocy domowej.

- mogą jej zaprzeczać,

- mogą tłumaczyć sprawcę.

Często dzieci próbują w sytuacji agresji interweniować i bronić bitego rodzica, są wobec bitego rodzica nadopiekuńcze i boją się rozstania z nim i robią wszystko by z nim być, nawet kosztem opuszczania zajęć lekcyjnych. Symulują choroby, aby zostać w domu, a starsze zaczynają szukać pomocy. Dzieci te mają zdecydowaną tendencję do obwiniania się za to co, się dzieje w domu.

 

PONADTO U DZIECI MOGĄ POJAWIAĆ SIĘ FANTAZJE DOTYCZĄCE AGRESYWNEGO RODZICA takie jak:

- zabić go,

- dać mu nauczkę.

 

Skutki przemocy wobec dziecka np.:

 • przedwczesna dojrzałość,

 • agresja, złość skierowana do matki, ale także innych,

 • wycofanie się z życia (własny świat),

 • kłopoty z nauką, ucieczki z domu i szkoły,

 • moczenie nocne,

 • koszmary senne, kłopoty ze snem,

 • samookaleczenia,

 • kłopoty z jedzeniem, utrata wagi,

 • opóźnienia w rozwoju (70% dzieci po 3 latach przemocy wykazuje takie opóźnienia),

 • brak zaufania do innych dorosłych,

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi lub nadmierna łatwość,

 • stres pourazowy (43-70% ofiar przemocy) – jednostka chorobowa.

 

Następstwem przemocy wobec dziecka to ZESPÓŁ DZIECKA KRZYWDZONEGO.

 

Skutki w dorosłym życiu dzieci z przemocy to przede wszystkim:

 • trwałe zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu,

 • zaburzenia podstawowych funkcji życiowych w wyniku zaniedbań,

 • dalsze następstwa emocjonalne,

 • aż 90% sprawców przemocy w rodzinie, także w dzieciństwie doznawało przemocy.

 

 KOBIETY

 

Przemoc domowa wobec kobiet utrudnia ofiarom funkcjonowanie w szeroko rozumianym życiu społecznym. XXI wiek stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata, a rozmiar tego problemu to jeden z największych skandali cywilizacyjnych.

Nie bez znaczenia na funkcjonowanie kobiet z przemocy mają wpływ następujące skutki:

I. skutki fizyczne: (zmiana wyglądu zewnętrznego):

- sińce, zadrapania, częste złamania,

- nietypowe ślady po oparzeniach, inne rany,

- trudności w chodzeniu,

- trwałe ubytki włosów.

II. skutki zdrowotne:

- migreny i bóle głowy lub różnorakie bóle chroniczne,

- hiperwentylacja, czyli tzw. „łapanie powietrza”,

- zaburzenia przewodu pokarmowego (biegunki, bóle brzucha, itp.),

- zaburzenia miesiączkowe,

- poczucie zmęczenia oraz bezsenność.

III. skutki emocjonalne i psychologiczne:

- trudności w nawiązaniu kontaktów z środowiskiem,

- chwiejność emocjonalna,

- napady paniki, lęk,

- niekontrolowane wybuchy złości i agresji,

- myśli samobójcze,

- wysoki poziom czujności,

- zaburzenia postrzegania (halucynacje),

- zaburzenia pamięci i koncentracji,

- zaburzone poczucie tożsamości, zaniżone poczucie własnej wartości,

- nadużywanie alkoholu, narkotyków lub seksu,

- syndrom wyuczonej bezradności (biernie znosi krzywdę),

- zespół zaburzeń stresu pourazowego.

 

W konsekwencji niewydolność w sprawach wychowawczych i opiekuńczych oraz „SYNDROM KOBIETY MALTRETOWANEJ” – jednostka chorobowa wymaga długotrwałego leczenia specjalistów różnych dziedzin.

Jak podaje AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA – więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy niż na raka, czy w wypadkach drogowych.

 

  1. PRZEMOC – POLSKA RZECZYWISTOŚĆ ORAZ PRZEMOC W GMINIE SŁAWOBORZE

 

 1. POLSKA – „ZJAWISKO GÓRY LODOWEJ”

 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komendę Główną Policji, opracowanymi na podstawie tzw. NIEBIESKIEJ KARTY, liczba ofiar przemocy domowej rośnie z roku na rok.

 • I tak w 1999 r. – 97 tys. ujawnionych przypadków przemocy domowej,

2006 r. – 157 tys.

Należy dodać, że tylko część (niewielka) tych spraw znajduje swój finał w sądzie.

 • Niepokojąca jest liczba pokrzywdzonych małoletnich.

I tak:

- 2002 r. ok. 3,5 tysiąca dzieci było pokrzywdzonych przez dorosłych,

- 2006 r. 15 tys. z tego 5,5 tysiąca było ofiarami przemocy w rodzinie, ok. 4 tys. doznało przemocy seksualnej,

W stosunku do 2002 r. – liczba dzieci wykorzystywanych wzrosła 3 krotnie:

Polska rzeczywistość:

 • Głównymi sprawcami przemocy wobec dzieci są rodzice 70%,

 • Przemoc występuje w 30% rodzin miejskich, 40% rodzin wiejskich,

 • W 2/3 przypadków przemoc związana jest z alkoholem,

 • 84-97% rodziców stosuje przemoc fizyczną,

 • 1 na 4 dziewczynki i 1 na 10 chłopców to ofiary wykorzystywania seksualnego.

 

 1. GMINA SŁAWOBORZE

 

Gminę Sławoborze zamieszkuje 4346 mieszkańców (dane na 31.12.2006 r.). Z pomocy społecznej korzystało 1768 osób (dane na 31.12.2006 r.). Łącznie 460 środowisk.

Pracownicy socjalni rozpoznali 18 środowisk dotkniętych przemocą. Liczba dzieci obserwatorów przemocy w rodzinie – 58.

Zgodnie z przedstawionym materiałem dotyczącym skutków przemocy to w tej grupie dzieci będą najbardziej narażone na wykluczenie społeczne z uwagi na ZESPÓŁ DZIECKA KRZYWDZONEGO, który uniemożliwi im prawidłową realizację ról społecznych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odnotowali także przypadki przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych:

- dorośli domownicy wobec osób starszych i niepełnosprawnych – 6 przypadków. 3 sprawcy przemocy zostali skazani wyrokiem Sądu.

Dane uzyskane od Dzielnicowego z Posterunku Policji w Sławoborzu. Łącznie przeprowadzono 24 interwencje domowe na terenie Gminy Sławoborze (dane uzyskane od Policji) za 2007 r.:

 • rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze – 24,

 • osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Wytrzeźwień – 11,

 • wnioski do GOPS – 4,

 • wnioski do GKPA – 6,

 • wnioski do sądu – 5.

W szkole zanotowano 10 przypadków bicia, wymuszania i kradzieży. Co do 5 uczniów toczyło się postępowanie w Sądzie. 2 osoby umieszczono w ośrodkach resocjalizacyjnych.

 

  1. ZAŁOŻENIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SŁAWOBORZE

 

 1. Zjawisko przemocy w rodzinie będzie systematycznie monitorowane w celu określenia skali zjawiska i jego specyfiki.

 2. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary.

 3. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to co zrobiła ofiara.

 4. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka.

 5. Nie ma uzasadnienia ani usprawiedliwienia dla przemocy domowej.

 6. Zadaniem systemu jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna.

 7. Ofiara przemocy cierpi w wyniku wielokrotnych urazów.

 8. Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach ofiar, bowiem jest to jeden z objawów doznanego urazu.

 9. Wzajemna współpraca i współdziałanie organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych i kościoła oraz innych środowisk zobowiązanych do realizacji zadań wynikających z przemocy w rodzinie.

 10. Szczególna ochrona dziecka z zachowaniem prawa do wychowania w rodzinie, poprzez udzielenie rodzinie szczególnego wsparcia, w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.

 

  1. SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SŁAWOBORZE

 

W celu realizacji zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Sławoborze uruchamia się system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oparty na pracy określonych instytucji:

 

 1. Pracy Koordynatora Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 2. Pracy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 3. Grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

 4. Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy Domowej.

 5. Ścisłej współpracy z różnymi instytucjami w szczególności GOPS, Policji w Sławoborzu oraz GKRPA w zakresie procedury „Niebieska Karta” (Załącznik nr 1).

 6. Pracy Służby Zdrowia, której głównym zadaniem jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ bardzo często występują uszkodzenia zdrowia somatycznego oraz psychicznego.

Ważne też jest:

 • rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy,

 • poinformowanie ofiar o możliwości szukania pomocy,

 • wystawianie zaświadczenia na prośbę ofiar przemocy (nie jest równoważne z obdukcją wykonaną przez lekarza sądowego),

 • powiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa (zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o zawodzie lekarza, jest on zwolniony z zachowania tajemnicy lekarskiej, gdy zachowanie tajemnicy może spowodować istotne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby leczonej lub osoby z jej otoczenia),

 • na prośbę pokrzywdzonego powiadomić GOPS lub GKRPA.

 1. Instytucje oświatowe zgłaszają wszelkie akty przemocy nie tylko zgłoszone przez ofiary, ale także te, które same zauważyły.

 • Nauczyciel (wychowawca, pedagog) nawiązuje kontakt z policjantem specjalistą ds. nieletnich oraz przekazuje problem GOPS,

 • Skierowanie dziecka w celach diagnostycznych do właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Grupa interwencyjna – odwiedza w miejscu zamieszkania.

Procedury pomocy ofiarom przemocy można podzielić na:

 • Pierwsza pomoc – interwencja kryzysowa,

 • Pomoc psychologiczna i terapeutyczna.

 

ETAPY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

 • określenie problemu i zrozumienia z punktu widzenia klienta,

 • zapewnienie bezpieczeństwa klientom (ukazanie klientowi, że pracownicy określonych instytucji troszczą się o nich),

 • dostarczanie wsparcia, bez względu na to jaki ma się stosunek do klienta,

 • rozważania alternatywne (różne drogi dojścia do normalności),

 • GOPS w Sławoborzu realizacja zadań wynikających z pracy socjalnej.

 

 

Załącznik nr 1.

 

  1. CELE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

Celem nadrzędnym systemu jest ograniczenie skali problemu oraz skutków przemocy domowej. Wszystkie działania podejmowane w ramach systemu służą bezpośredniemu osiąganiu szczegółowych, odnoszących się do postaw społecznych wobec problemu przemocy, dostępności instytucji świadczących pomoc, form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc.

Zadania zaplanowane do realizacji mają z jednej strony charakter profilaktyczny, prewencyjny, z drugiej zaś służą zwalczaniu problemu i jego negatywnych konsekwencji.

 

CEL 1.

Edukacja społeczna i promocja postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy.

 

Zadanie 1.1.

Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat przemocy i jej skutków.

 

Zadanie 1.2.

Promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

 

Zadanie 1.3.

Opracowanie i realizacja na terenie gminy kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zadanie 1.4.

Rozwój form spędzania czasu wolnego sprzyjający wzmacnianiu więzi rodzinnych.

 

CEL 2.

Dostępna sieć instytucji świadczących profesjonalną pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc.

 

Zadanie 2.1.

Utworzenie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Zadanie 2.2.

Rozwój placówek wsparcia dziennego w wyznaczonych miejscowościach (Krzecko i Powalice).

 

Zadanie 2.3.

Wspieranie działań Zespołu Interwencyjnego.

 

Cel 3.

Szeroka oferta form pomocy i wsparcia dla ofiar przemocy i innych uwikłanych w przemoc.

 

Zadanie 3.1.

Budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez utworzenie i rozwijanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Zadanie 3.2.

Usprawnianie procedury interwencji wobec przemocy (NIEBIESKA KARTA).

 

Zadanie 3.3.

Rozwój form poradnictwa dla osób z rodzin dotkniętych przemocą domową.

 

Zadanie 3.4.

Realizacja programów ochrony ofiar przemocy.

 

Zadanie 3.5.

Tworzenie i rozwijanie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Zadanie 3.6.

Edukacja sprawców przemocy w zakresie obowiązującego prawa i form przeciwdziałania przemocy.

Cel 4.

Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielonej rodzinom doznającym przemocy.

 

Zadanie 4.1.

Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalenie umiejętności poszczególnych służb.

 

Zadanie 4.2.

Zakup i upowszechnianie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego wobec przemocy w rodzinie.

 

Zadanie 4.3.

Wdrażanie projektów na rzecz pomocy rodzinie oraz niwelowanie negatywnych skutków przemocy.

 

Cel 5.

Efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

 

Zadanie 5.1.

Realizacja interdyscyplinarnych szkoleń zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie przemocy.

 

Zadanie 5.2.

Organizacja konferencji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w celu rozwoju wiedzy i wymiany doświadczeń.

 

Zadanie 5.3.

Uaktywnienie organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sławoborze w ww. zakresie.

 

 

Cel 6.

System informacji na temat przemocy w rodzinie, działań podejmowanych na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej oraz możliwości uzyskania pomocy.

 

Zadanie 6.1.

Utworzenie stanowiska koordynatora ds. przemocy domowej.

 

Zadanie 6.2.

Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Zadanie 6.3.

Gromadzenie danych na temat działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zadanie 6.4.

Tworzenie lokalnych diagnoz problemu przemocy w rodzinie.

 

Zadanie 6.5.

Badanie zasobów, potrzeb oraz skuteczność działań w zakresie zapobiegania skutkom przemocy w rodzinie.

 

  1. PARTNERZY I ZASADY FINANSOWANIA

 

Odpowiedzialni za realizację:

 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

 2. Wójt Gminy Sławoborze.

 

Partnerzy:

- Urząd Gminy Sławoborze,

- Rada Gminy Sławoborze,

- Policja,

- Caritas Parafii p.w. M.B. Różańcowej w Sławoborzu,

- Gminny Ośrodek Kultury w Sławoborzu,

- Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu,

- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku,

- Świetlice wiejskie działające na terenie Gminy Sławoborze,

- Rady Sołeckie Gminy Sławoborze,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sławoborzu,

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „POMORZANIN” w Sławoborzu,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sławoborzu,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Rokosowie,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Słowieńsku,

- Przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Sławoborze,

- Starostwo Powiatowe w Świdwinie,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie,

- Stowarzyszenie „PROMYK” w Świdwinie,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie,

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie,

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie,

- inne organizacje stowarzyszenia, kluby, związki i zrzeszenia działające na terenie Gminy Sławoborze.

 

Uwagi końcowe:

Zapisy zawarte w programie będą realizowane w ramach zadań w zależności od posiadanych przez samorząd i pozyskiwanych z zewnątrz środków finansowych.

 

  1. PRZEWIDZIANE EFEKTY REALIZACJI SYSTEMU

 

 • Stworzenie lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

 • Zmiana postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie.

 • Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.

 • Wzrost liczby placówek udzielających pomocy, a co za tym idzie dostępniejsza dla ofiar przemocy domowej różnorodność ofert.

 • Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie.

 • Wzrost liczby rozpoznanych (po raz pierwszy) przypadków przemocy domowej.

 • Wzrost liczby osób ukaranych za popełnienie przestępstwa z § 207 kk.

 • Przystąpienie do ogólnokrajowego programu „NIEBIESKA KARTA”.

 • Dotarcie z pomocą do większej liczby rodzin z problemem przemocy domowej.

 • Nabycie przez dzieci umiejętności rozpoznawania przemocy domowej i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

 

 

Zgodnie z zapisami KARTY godność ludzka jest nienaruszalna, musi być szanowana i chroniona (art. 1), a każdy człowiek ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej (art. 3) oraz do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 6).

 

Odsłony: 5417