Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 lutego 2015 r.

Opublikowano: poniedziałek, 23, listopad 2015

Uchwała Nr IV/22/2015

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 26 lutego 2015 r.

 

 

w sprawie zmian w  Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sławoborze na lata 2007 – 2015.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r.z późn. zmianami) oraz z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z późn. zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

 

       § 1. W rozdziale VI Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2007 – 2015, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/106/12  Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) dopisuje się ust.  9  w brzmieniu „ Sposób ochrony ofiar przemocy”,

 

2) w ust. 9 dodaje się pkt 9a. w brzmieniu:

     Zadanie – Powołanie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy.

       Opis zadania:

       Grupa terapeutyczna dla ofiar przemocy:

1)        umożliwienie uzyskania pomocy w zakresie odzyskania decyzyjności, podejmowania autonomicznych wyborów,

2)        zawarcie w tematyce elementów umiejętności i kompetencji społecznych,

3)        w okresie programowym działanie przynajmniej raz w roku dla około 10 osobowej grupy.”

 

3) w ust. 9  dodaje się pkt 9b. w brzmieniu :

           Zadanie – Powołanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy.

Opis zadania:

Grupa wsparcia spełniająca cel terapeutyczny oraz edukacyjno pomocowy.”

 

4) w ust. 9 dodaje się  pkt 9c. w brzmieniu :

Zadanie – Porady psychologiczne dla ofiar przemocy.”

 

5) w ust. 9 dodaje się  pkt 9d. w brzmieniu:

Zadanie – Praca z terapeutą rodzinnym rodziny dotkniętej przemocą.

Opis zadania:

1)      Przyjęcie zgłoszenia od pracownika socjalnego bądź bezpośrednio – sporządzenie protokołu wniosku wniesionego ustnie.

2)      Rozpoznanie sytuacji osoby/rodziny, postawienie diagnozy specjalistycznej.

3)      Poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo rodzinne.

4)      Terapia rodzinna.

5)      Mediacje rodzinne.

6)      Prowadzenie konsultacji i porad dla pracowników socjalnych, asystentów rodzin i współdziałanie z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w sprawach osób/rodzin dotkniętych problemami przemocy w rodzinie.

7)      Udzielanie informacji zwrotnej pracownikowi socjalnemu i asystentowi rodziny.

8)      Utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami będącymi partnerami w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.”

 

       § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

       § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odsłony: 4840