Kierownictwo

Opublikowano: środa, 05, sierpień 2015

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

 

 • mgr Natalia Kołodziejczak

tel./fax  94 36 52 000, pokój nr 7

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

ZADANIA KIEROWNIKA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWOBORZU

 

Zadania Kierownika jednostki organizacyjnej gminy – ośrodków pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693) Dział III Organizacja pomocy społecznej Rozdział 1 Struktura organizacyjna pomocy społecznej art. 110 ust.1,2,3,4,5,6,7,8,9:

 

Art. 110

 1. Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

 2. Gmina, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

 3. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 4. Ośrodek pomocy społecznej koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1.

 5. Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

 6. Ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 7. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.

 9. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

i

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu Rozdział V:

 

§ 29

 

1. Kierownik  kieruje  pracą Ośrodka na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosząc odpowiedzialność za efektywność  pracy  oraz  zapewniając warunki do sprawnego  i  praworządnego  funkcjonowania Ośrodka.                                                                                              

2. Do zakresu zadań  i  kompetencji Kierownika należy:

 1. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach  z  zakresu prawa pracy,
 3. zwierzchnictwo służbowe wobec wszystkich pracowników Ośrodka,
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki  i  pracowników Ośrodka,           
 5. okresowe zwoływanie narad z pracownikami Ośrodka  w  sprawach  realizacji zadań oraz w sprawach porządkowych,
 6. koordynowanie pracy poszczególnych  komórek organizacyjnych Ośrodka,
 7. czuwanie nad tokiem  i  terminowością wykonywania zadań Ośrodka,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych  z upoważnienia Wójta  w  sprawach  pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego  i  dodatków mieszkaniowych, wynikających  z przepisów  prawa, Statutu  i  Regulaminu.

 

3. Kierownikowi podlegają bezpośrednio i są przez niego nadzorowani:

 1. Główny księgowy,

 2. Referent ds. kadr, płac i rozliczeń,

 3. Sekcja metodyczna – Pracownicy socjalni,

 4. Sekcja świadczeń pomocy społecznej - Referent ds. świadczeń pomocy społecznej,

 5. Sekcja świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego,

 6. Referent ds. osób niepełnosprawnych,

 7. Sekcja usług opiekuńczych - Opiekunka środowiskowa,

 8. Pracownik sprzątający.

 

oraz

 

metodyka zarządzania w pomocy społecznej

która jest wynikiem wiedzy nabytej kierownika ośrodka w dziedzinie zarządzania jak również cech osobowościowych i własnych zdolności organizacyjnych. Rozwój przedsiębiorstwa uzależniony jest od udziału innych osób, największe osiągnięcia są wynikiem pracy grupy osób, dobrze współpracującego i zmotywowanego do współpracy zespołu. Do zadań kierownika należy określenie oczekiwań wobec pracowników i dopilnowanie aby wykonywali je w najbardziej efektywny sposób, jak również  łączenie i koordynacja zasobów: ludzkich , materialnych, finansowych oraz informacyjnych poprzez planowanie, wyznaczanie celów i ich osiąganie.

Odsłony: 5678