Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Opublikowano: poniedziałek, 20, grudzień 2021
Grafika ilustracyjna
Grafika ilustracyjna

 

Dnia 14 lipca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku pieniężnego wyniosą:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 776,00 zł,

  • dla osoby w rodzinie - 600,00 zł.

 

Zmianie ulegną także kwoty świadczeń z pomocy społecznej:

  • kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wyniesie 1 837,00 zł,
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) – wyniesie 721,00 zł,
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – wyniesie 1 450,00 zł,
  • maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 719,00 zł.

 

Kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego ustalona została na poziomie 345,00 zł.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

Odsłony: 816