Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu ogłasza nabór na opiekunów prawnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust.1 pkt 9, art 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np. podarować lub sprzedać swojego majątku, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie).

Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu  w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz wymaganą dokumentacją tj. odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.

Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu nie posiada w swoim budżecie środków na realizację wypłat i w swoim działaniu zależny jest od przekazywanych dotacji. Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zbiera zapotrzebowanie na środki finansowe w okresach kwartalnych. Oznacza to, że wypłata następuje po przekazaniu do tut. Ośrodka środków pieniężnych i może następować dopiero pod koniec każdego kwartału.

O formie i zasadach płatności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu informuje pisemnie.

Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie się przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej , z tytułu opłat określonymi przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Kto może zostać opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Opiekunem  może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką  podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką przez wskazanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

  • CV,
  • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,
  • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna , niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w pliku PDF).

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu w formie papierowej na adres:

ul. Leśna 1A, 78-314 Sławoborze

lub elektronicznej na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udzielają:

GOPS Sławoborze - sekretariat

tel. 94-36-47-564

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Czerniec – adwokat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu
tel. 94-36-47-564
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.