Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  2021r. poz. 1249) w art. 6 ust. 2 pkt 2 uwzględnia zadania do realizacji z zakresu przeciwdziałania przemocy przez organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego dotyczące prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. Z uwagi na powyższe ważne jest opracowanie i prowadzenie programów dla ofiar przemocy oraz osób stosujących przemoc.

Przemoc przybiera różne formy i jest często długotrwałym procesem charakteryzującym się powtarzalnością. Rzadko jest jednorazowym epizodem. Głównie zdarzenia przemocowe z czasem przybierają na sile i są zależne bezpośrednio od człowieka – sprawcy. Dochodzi tu zawsze do zaburzenia równowagi sił pomiędzy ofiarą a sprawcą (dominacja – uległość).

Wyróżniamy różne formy przemocy w zależności od zachowań sprawcy:

 1. Przemoc fizyczna – działania związane z bezpośrednim użyciem siły, nastawione na bezpośrednie uszkodzenia ciała, np. szturchanie, popychanie, odpychanie, ciągnięcie za włosy, uszy, przytrzymywanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy. Ich skutkiem mogą być opuchlizny, zwichnięcia, złamania, siniaki, rany cięte, kłute, poparzenia (papierosowe, od pogrzebacza, żelazka), obrażenia wewnętrzne. Przemoc ta jest najbardziej widoczna, trudna do ukrycia.
 2. Przemoc psychiczna (emocjonalna) – jest najczęstsza forma przemocy, trudna do udowodnienia, zazwyczaj dotyczy długiego okresu czasu. Głównie ma na celu zniszczenie i pozbawienie ofiary poczucia własnej wartości. Często zaczyna się niepostrzeżenie, początkowo nie jest dostrzegana nawet przez osoby jej doznające. Zaczyna się od ignorowania potrzeb ofiary, zazdrości, kontrolowania, krytykowania jej poglądów, wyglądu, ograniczania kontaktów z bliskimi, a kończy się na groźbach, oczernianiu, oskarżaniu, upokarzaniu, szantażowaniu.
 3. Przemoc materialna (ekonomiczna) – charakteryzuje się całkowitym uzależnieniem  finansowym ofiary od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie
  własności, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb
  materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka, uniemożliwianie dostępu do wspólnych środków finansowych i dóbr materialnych.
 4. Przemoc seksualna – jest to każda forma aktywności seksualnej, na którą druga osoba nie wyraziła zgody nazywana też molestowaniem seksualnym, gwałtem czy nadużyciem. Przemoc seksualna w przypadku nieletnich związana jest głównie z angażowaniem ich w aktywność seksualną (np. prezentowanie dziecku treści pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm, krytykowanie zachowań seksualnych).
 5. Zaniedbywanie – najczęściej ta forma przemocy jest stosowana przez dorosłych wobec dzieci
  i polega na braku zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych ofiary powodujących pogorszenie stanu zdrowia również psychicznego jak i zaburzenia rozwoju. Zaniedbywanie może objawiać się następującymi zachowaniami sprawcy: odrzucenie emocjonalne, brak zainteresowania rozwojem dziecka, sytuacją życiową, problemami, stanem zdrowia, higieną, potrzebami żywieniowymi, ubiorem, pozostawianie dziecka bez opieki, nie zapewnianie mu schronienia, bezpieczeństwa, opieki medycznej (m.in. szczepień ochronnych, opieki stomatologicznej).


„Program psychologiczno - terapeutyczny dla ofiar przemocy w Gminie Sławoborze” zawiera propozycje działań psychologicznych, edukacyjnych a także terapeutycznych. Skierowany jest dla osób doznających wszystkich rodzajów krzywdzenia (fizycznego, emocjonalnego, ekonomicznego, seksualnego oraz zaniedbania). Program szczególną uwagę poświęca dzieciom i kobietom z rodzin z problemem alkoholowym dotkniętym różnymi formami zachowań przemocowych. Do Programu nie będą rekrutowane osoby niebędące mieszkańcami Gminy Sławoborze.

 

Cel główny Programu:

- udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- zapewnianie bezpieczeństwa poprzez działania nakierowane na naukę i trening zachowań wspomagających zatrzymanie doznawania przemocy takich jak np. zwiększenie świadomości praw osobistych, nauka asertywności, zwiększenie poczucia własnej wartości, kształtowanie prawidłowych relacji z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą, uruchamianie osobistych zasobów radzenia sobie z sytuacją przemocy, uzyskanie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego.

Ponadto Program zapewnia indywidualne wsparcie socjalne w tym pomoc w uzyskaniu świadczeń, dokumentów, w rozwiązywaniu codziennych problemów, rozmowy na temat tego, czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje, jakie są możliwe rodzaje wsparcia, informowanie
o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informowanie o procedurach interwencyjnych oraz placówkach zajmujących się pomocą długofalową.

 

Program adresowany jest do:

• osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie,
• osób zgłaszających się dobrowolnie lub skierowanych przez instytucje.

 

Zasady uczestnictwa w Programie:

• Pisemne zgłoszenie swojego uczestnictwa w Programie.
• Udział w spotkaniach (informowanie o planowanych nieobecnościach).
• Podpisanie zgody na kontaktowanie się pracownika Programu z instytucjami i rodziną.

Tematyka spotkań będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika i jego problemów. Udział w Programie jest bezpłatny.

 

Zakładane rezultaty Programu:

Zakłada się, że realizowany Program psychologiczno – terapeutyczny doprowadzi do utrwalenia zmiany postaw i zachowań, które przyczynią się do zatrzymania przemocy w rodzinie.

Realizatorem Programu są Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sławoborzu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

 

Źródła finansowania:

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie będzie finansowany z budżetu Gminy Sławoborze.

Program został przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborze.
Działania w programie wpisują się w realizację Gminnego i Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Sławoborze.