Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Poszukujemy chętne rodziny do pełnienia funkcji Rodziny Wspierającej

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać rodzinom, które  nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2016, poz.195)


zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli Rodziny Wspierającej.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc w organizacji dzieciom czasu wolnego (wycieczki do kina, teatru, na imprezy o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym, sportowym), pomoc w odrabianiu lekcji i przygotowaniu do zajęć szkolnych, kontakty i współpraca ze szkołą, w której uczą się dzieci w zawiązku z zapewnieniem prawidłowego procesu wychowawczego. Rodzina wspierająca może zapewnić wsparcie rodziny przy załatwianiu spraw urzędowych. Pomoc rodziny wspierającej ma za zadanie uczenie dzieci właściwych zachowań w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie samodzielności dzieci (nauka gotowania, utrzymania porządku) oraz wskazywanie właściwych norm społecznych.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.