Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/142/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, zwany dalej Ośrodkiem, powołany został jako jednostka budżetowa Gminy Sławoborze służąca realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie Uchwały Nr XI/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Sławoborzu z dnia 12 kwietnia 1990 roku.
 2. Obszar działania Ośrodka stanowi gmina Sławoborze, a siedzibą Ośrodka jest miejscowość Sławoborze.

§2

 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych Gminie Sławoborze z zakresu pomocy społecznej w poniższych ustawach oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeniach i przepisach prawa miejscowego:

    1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
    2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
    3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
    4) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    6) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    7) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
    8) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
    9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
       ze środków publicznych.
    10) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
       oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
    12) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
    13) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
    14) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
    15) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
    16) Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
    17) Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
    18) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
    19) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego.
    20) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
    21) Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
    22) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
    23) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
    24) Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
    25) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
    26) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.
    27) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
    28) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
    29) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

 1. Ośrodek wykonuje obowiązki wynikające z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, jeżeli nakładają one w sposób wyraźny realizację określonych zadań na Ośrodek.

Rozdział 2

Cele i zadania Ośrodka

§ 3

Celem działania Ośrodka jest:

 1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzenie osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem;
 3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

§4

 1. Ośrodek realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Sławoborze.
 2. Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

§5

Zadania pomocy społecznej Ośrodek może realizować na zasadzie partnerstwa współpracując z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, z urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, komornikami, prokuratorami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie zadań określonych w Statucie Ośrodka wynikających z przepisów prawa.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja 

§ 6

 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka, a w razie jego nieobecności - pracownik Ośrodka na podstawie pisemnego upoważnienia Kierownika.
 2. Szczegółową strukturę organizacji wewnętrznej oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.
 3. Zasady wynagradzana pracowników określa Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka.
 4. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia regulujące wszystkie istotne sprawy związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadań Ośrodka.

§7

 1. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Kierownik Ośrodka.

§8

 1. Kierownik wydaje postanowienia i decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy, na podstawie upoważnień Wójta Gminy Sławoborze.
 2. Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa.

§9

 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Sławoborzu coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 4

Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

§10

Kierownik zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§11

Mienie Ośrodka jest własnością Gminy Sławoborze.

§12

Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki do wysokości zatwierdzonego rocznego planu finansowego Ośrodka.

§13

 1. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków budżetu Gminy Sławoborze, ze środków przekazanych przez Wojewodę oraz innych źródeł.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.
 3. Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§14

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 
UZASADNIENIE


Celem projektu uchwały jest nadanie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, co zostało podyktowane zwiększeniem zadań nałożonych na Ośrodek oraz zmianami w strukturze organizacyjnej.