Usługi opiekuńcze

Opublikowano: czwartek, 13, sierpień 2015

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być one przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Procedura:

1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych może złożyć każdy, kto ma informację o osobie wymagającej pomocy. Usługi opiekuńcze, przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy w Sławoborzu po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (cz.I) w miejscu zamieszkania osoby z pełną dokumentacją, jak również po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (cz.II) u osób zobowiązanych do opieki nad osobą zależną.

Podczas wywiadu określa się:

 • rodzaj, zakres oraz dzienny wymiar świadczonych usług,
 • okres, przez który mają być świadczone,
 • wysokość i sposób pobierania opłaty za świadczone usługi, w zależności od posiadanego dochodu.

 

2.Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyznanie usług opiekuńczych ze wskazaniami co do przyznania tych usług oraz zakresu pielęgnacji,
 • zaświadczenie o dochodach (decyzja organu emerytalno-rentowego, decyzji o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie z pracy o zarobkach (netto) członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie wniosku).


3. Usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych obejmują:

 • czynności żywieniowe,
 • czynności gospodarcze,
 • czynności organizacyjne.

 

4. Usługi opiekuńcze w zakresie opieki higienicznej obejmują:

 • czynności pielęgnacyjne,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 • słanie łóżka.


5. Usługi opiekuńcze w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem obejmują:

 • inicjowanie, ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym,
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych oraz kulturalno – sportowo – rekreacyjnych.


6. Odpłatność za usługi.

Odpłatność za usługi ustala się zgodnie z Uchwałą nr III/13/18 Rady Gminy Sławoborze z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Dz.U. Woj.Zach-Pom.281 z 08.01.2019 r.)

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Sławoborze z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Dz.U. Woj.Zach-Pom.281 z 08.01.2019 r.)

 

Odsłony: 4153