Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowano: czwartek, 27, sierpień 2015

 

Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W skład zespołu interdyscyplinarnego obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • oraz kuratorzy sądowi.

Jego zadaniem jest tworzenie lokalnej polityki wobec zjawiska przemocy w rodzinie, w tym integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, które w tym zakresie funkcjonują w środowisku lokalnym. Zadania te obejmują (art. 9b ust. 1):

 • diagnozowanie problemu przemocy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Aktualny skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sławoborzu został powołany Zarządzeniem nr 38/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 lipca 2020 roku.

 

W skład Zespołu wchodzą:

Przewodnicząca Zespołu:

 • Natalia Kołodziejczak - GOPS Sławoborze

 

Członkowie Zespołu:

 • Anna Kowhan-Wiśniewska - ZPS Sławoborze
 • Anna Czaplewska - Sąd Okręgowy w Koszalinie
 • Paulina Ziemińska - PSP nr 1 w Sławoborzu
 • Elżbieta Żebrowska - Usługi Medyczne GABIMED Elżbieta Żebrowska
 • Jolanta Olek - NPMR Jacek Firmanty
 • Grażyna Zakonek - GOPS Sławoborze
 • Waldemar Giniewski - Ochotnicza Straż Pożarna w Sławoborzu
 • Anita Małolepszy - GOPS Sławoborze
 • Marzena Skraburska - GOPS Sławoborze
 • Jacek Wasiński - KPP Świdwin RD Sławoborze
 • Jolanta Kucharska - GOPS Sławoborze

 

Odsłony: 3742