• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu
 • Rejony Pracy Socjalnej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na terenie gminy Sławoborze. Prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Zarządzeniem nr 27/2015 z dnia 20.05.2015 r. Wójta Gminy Sławoborze w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład Komisji wchodzą:

 • Elżbieta Peszczyńska - przewodnicząca - tel. 94 36 52 003
 • Natalia Chołast - sekretarz - tel. 94 36 47 564
 • Krystyna Barczak - członek
 • Marzanna Sowa - członek
 • Anna Czaplewska - członek
 • Justyna Lasota-Wasicka - członek
 • Dorota Socik - członek
 • Jacek Wasiński - członek


Członkowie GKRPA przeszkoleni są w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych Gminy, a w szczególności:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Nadzór nad prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 4. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 5. Opiniowanie wniosków w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z instytucjami i organizacjami o podobnych celach, a także placówkami oświatowymi, Policją i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Obsługa kancelaryjno-biurowa: Natalia Chołast, pok. nr 5, tel. 94 36 47 564

 

Odsłony: 873