Ochrona Danych Osobowych

Opublikowano: poniedziałek, 30, październik 2017

 

W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze.

 

Dane przetwarzane są na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym,
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu wyłącznie w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

Na podstawie:

 • art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) oraz
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Dostępny jest on na żądanie w pokoju numer 6.

 

 

Odsłony: 319