Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Wójta Gminy Sławoborze Nr 34/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu.

 

Członkami Komisji są przedstawiciele m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, Policji i Sądu, przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Sławoborze i działa w następującym składzie:

 • Natalia Kołodziejczak - przewodnicząca - tel. 94 36 52 000
 • Jolanta Kucharska - sekretarz - tel. 94 36 47 564
 • Anna Czaplewska - członek
 • Jacek Wasiński - członek

Zakres działania Komisji

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Sławoborze,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.)

Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy Sławoborze,
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy Sławoborze.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu

 • Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych,
 • Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy,
 • Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu,
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu zbiera się na posiedzeniach średnio 1 raz w miesiącu, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 Instytucje pomocowe:

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Stanomino 5
78-217 Stanomino

Telefony:

Izba przyjęć
(24h) 94 31 10 639, 94 31 10 644

Rejestracja
(pn-pt 11:30-12:30) 94 31 10 656

Sekretariat
(pn-pt 7:30-15:00) 94 31 10 640

http://bip2.wotuwstanomino.pl/

 

PTUAiW

ul. Drawska 38

78-300 Świdwin

tel. 94 36 57 255

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PTUAiW

ul. Zdrojowa 6

78-320 Połczyn-Zdrój

tel. 94 38 21 191

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PTUAiW

ul. Krótka 1

78-200 Białogard

tel. 94 31 22 100

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PTUAiW

ul. Okopowa 15

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 352 26 37

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

ul. Leśna 1A

78-314 Sławoborze

tel. 94 36 47 564

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ul. Leśna 1A

78-314 Sławoborze

Tel. 94 36 47 564

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Leśna 1A

78-314 Sławoborze

tel. 94 36 47 564

Obsługa GKRPA – Natalia Kołodziejczak