Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • uchwała Rady Gminy Sławoborze z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 

1. stypendium szkolne;

2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

 

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.  Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie następujących okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Dochody rodziny wyliczane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne na dzień 01.09.2021 r. wynosi 528,00 zł.


I. Miejsce i termin składania wniosków

 

 • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w  terminie od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu
 • W przypadku kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych, wniosek należy złożyć w terminie do 15.10.2021 r.

 

II. Kto może złożyć wniosek

 

 • Rodzice i opiekunowie prawni ucznia
 • Pełnoletni uczeń
 • Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
 • Z Urzędu

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 • w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu z ww. świadczeń
 • w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach.

 

III. Komu przysługuje stypendium szkolne

 

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-  wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

 

IV.  Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

b) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,


2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych, książek pomocniczych do realizacji procesu edukacyjnego, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego bezpośrednio związanego z zajęciami wychowania fizycznego, wymaganymi przez szkołę,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.


Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w pkt. 4, będzie przekazywane rodzicom lub pełnoletnim uczniom gotówką w kasie lub na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. Wnioskodawca składa stosowne oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele o charakterze edukacyjnym w trybie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego.V. Stypendium szkolne nie przysługuje

 

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Sławoborze
 • jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj. 528 zł,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.


VI. Zasiłek szkolny nie przysługuje

 

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Sławoborze

 

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie w okresie, na który została przyznana pomoc materialna.

Dokumentami tymi będą rachunki, faktury, bilety i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.