Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

I. Tytuł projektu:

„W magicznej wiosce Świętego Mikołaja”

II. Beneficjenci projektu:

Projekt "Magiczna Wioska Świętego Mikołaja" jest skierowany głównie do osób korzystających z Placówki Wsparcia Dziennego w Sławoborzu, ze szczególnym uwzględnieniem ich rodziców. Obejmuje on osoby, które borykają się z różnymi trudnościami życiowymi, zarówno finansowymi, jak i społecznymi.

Chociaż głównym celem projektu są dzieci korzystające z placówki, to jednak ze względu na holistyczne podejście do wsparcia społeczności lokalnej, rodzinom zamieszkującym gminę Sławoborze przykładamy dużą wagę jako kluczowym uczestnikom projektu. Naszym celem jest wspieranie integracji rodzin poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia dla beneficjentów.

III. Diagnoza:

Podstawą do wyboru grupy docelowej dla projektu "W magicznej wiosce Świętego Mikołaja" jest diagnoza przeprowadzona przez wychowawcę Placówki Wsparcia Dziennego w Sławoborzu oraz pracowników socjalnych i asystenta rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. Analiza środowiska wykazała, że wielu podopiecznych Ośrodka, pomimo otrzymywanej pomocy finansowej i rzeczowej, doświadcza potrzeby wsparcia w sferze pracy socjalnej, przełamywania izolacji społecznej oraz wzmacniania ich poczucia własnej wartości i przydatności.

Organizowanie inicjatyw takich jak "W magicznej wiosce Świętego Mikołaja" staje się kluczowe, biorąc pod uwagę dobro osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza dzieci w rodzinach borykających się z różnymi trudnościami. Skala trudności opiekuńczo-wychowawczych, jak również innych grup zagrożonych wykluczeniem, potwierdza uzasadnienie organizacji projektów socjalnych.

Beneficjenci projektu, tj. osoby uczestniczące w zabawie mikołajkowej, konkursach z nagrodami, otrzymujące pyszny poczęstunek oraz mające możliwość rozmowy ze Świętym Mikołajem, stanowią grupę osób zróżnicowaną pod względem wieku i sytuacji życiowej. Realizacja projektu stwarza warunki do refleksji uczestników, umożliwiając im uświadomienie, że nie są sami i mogą liczyć na wsparcie społeczności lokalnej. Projekt nie tylko dostarcza radości i pozytywnych przeżyć, ale również spełnia ważną rolę w integracji społecznej oraz podnoszeniu jakości życia beneficjentów.

IV. Realizator projektu:

Placówka Wsparcia Dziennego w Sławoborzu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławoborzu w szczególności:

 • asystent rodziny - Anita Małolepszy oraz Jagoda Pacholczyk.

V. Współorganizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Sławoborzu i Sołectwo Sławoborze.

VI. Termin i miejsce realizacji projektu:

Data: 05.12.2023, godz. 16:00-18:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Sławoborzu.

VII. Analiza sytuacji problemowej:

Nadchodzący okres Świąt Bożego Narodzenia niesie ze sobą potrzebę pielęgnowania tradycji, szczególnie wśród rodzin zmagających się z trudnościami życiowymi. Projekt "W magicznej wiosce Świętego Mikołaja" został zainicjowany w celu stworzenia atmosfery radości i wsparcia dla dzieci i ich rodzin, które często z powodu ograniczeń finansowych i społecznych napotykają trudności w pełnym uczestnictwie w tradycyjnych świątecznych przygotowaniach.

Analiza sytuacji problemowej ukazuje, że wiele rodzin znajduje się w trudnej sytuacji, co ogranicza ich zdolność do pełnego korzystania z tradycyjnych świątecznych radości. Projekt wyznacza sobie za zadanie eliminację tych ograniczeń poprzez organizację działań integrujących i dostarczających pozytywnych doświadczeń, szczególnie w kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

VIII. Cel główny i cele szczegółowe projektu:

Cel główny:

Zbudowanie świadomości o istocie aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego, promowanie pielęgnowania tradycji jako elementu budowania silnych więzi społecznych, oraz przekazanie przekonania, że także osoby dotknięte ryzykiem wykluczenia społecznego mają
potencjał do znalezienia własnego celu życiowego.

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie wiedzy na temat świąt Bożego Narodzenia:
 • Przeprowadzenie warsztatów związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi.
 • Stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych:
 • Zorganizowanie wspólnych konkursów i zabaw dla dzieci i ich rodziców.
 • Umożliwienie wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.
 • Zachęcanie do wspólnego przygotowywania ozdób świątecznych.
 1. Integracja społeczna, spotkanie z Mikołajem:
 • Zorganizowanie spotkania z Mikołajem dla dzieci.
 • Umożliwienie dzieciom rozmowy z Mikołajem i przekazanie mu swoich marzeń.
 • Stworzenie atmosfery przyjaznej i bezpiecznej dla wszystkich uczestników.
 1. Dostarczenie pozytywnych przeżyć:
 • Zorganizowanie zabaw animacyjnych dla dzieci.
 • Przygotowanie niespodzianek i prezentów dla uczestników.
 • Umożliwienie dzieciom udziału w kreatywnych konkursach.
 1. Podniesienie poczucia własnej wartości:
 • Wspieranie indywidualnych talentów uczestników projektu.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku każdego dziecka.
 1. Zmniejszenie poczucia alienacji społecznej adresatów projektu:
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez organizację otwartego spotkania.
 • Zachęcanie do wspólnych działań i nawiązywania przyjaźni.
 1. Ćwiczenie sprawności manualnej rąk:
 • Zorganizowanie zajęć plastycznych, gdzie dzieci będą tworzyć ozdoby świąteczne.
 • Wprowadzenie zabaw kształtujących sprawność manualną.
 • Zachęcanie do działań manualnych w ramach konkursów.

IX. Metody realizacji projektu:

Metoda pracy grupowej zostanie zastosowana jako główne narzędzie pracy nad projektem, umożliwiając aktywne uczestnictwo i interakcję między uczestnikami. Wykorzystane zostaną również metody warsztatowe, kreatywne oraz zajęcia integracyjne.

X. Działania w projekcie:

Przygotowanie Planu Wydarzenia:

 1. Planowanie Aktywności:
 • Tworzenie kompleksowych planów, uwzględniających różnorodne aktywności dostosowane do analizowanej przestrzeni.
 • Precyzyjne zaznaczanie chronologii działań, aby zapewnić płynność przebiegu wydarzenia.
 1. Optymalizacja Przestrzeni:
 • Wdrażanie strategii optymalizacji przestrzeni, aby efektywnie wykorzystać dostępną salę i stworzyć atrakcyjne środowisko zgodne z tematem projektu.
 1. Planowanie Logistyki:
 • Szczegółowe planowanie logistyki, uwzględniające dostawę i rozmieszczenie materiałów.
 • Organizowanie pracy zespołów, aby wszystko było gotowe na czas.
 1. Zapewnienie Bezpieczeństwa:
 • Skupienie się na aspektach bezpieczeństwa podczas analizy przestrzeni i planowania, aby uczestnicy mogli cieszyć się wydarzeniem w bezpiecznym środowisku.

Napisanie scenariusza zabaw:

 1. Opracowanie planu wydarzenia z uwzględnieniem różnorodnych aktywności:
 • Tworzenie kompleksowego planu wydarzenia, uwzględniającego różnorodne aktywności dostosowane do analizowanej przestrzeni.
 • Dokładne zaznaczanie chronologii działań, aby zapewnić płynność przebiegu wydarzenia.
 1. Przygotowanie scenariusza zabaw zgodnie z założeniami projektu:
 • Przygotowywanie szczegółowego scenariusza zabaw, dostosowanego do założeń projektu.
 • Staramy się stworzyć dynamiczny program, który nie tylko spełni oczekiwania, ale również zainicjuje inspirującą atmosferę zgodną z tematem wydarzenia.

Zakupienie nagród dla uczestników konkursów:

 1. Wybór nagród związanych z tematyką świąt Bożego Narodzenia:
 • Wybieranie nagród związanych z tematyką świąt Bożego Narodzenia.
 • Dokładne dobieranie prezentów, aby były spójne z atmosferą świąteczną i spełniały oczekiwania uczestników konkursów.
 1. Ustalenie różnorodnych kategorii konkursów:
 • Precyzyjne określanie charakterystyki każdej kategorii konkursowej, starając się nadać im wyraźne i jednoznaczne cechy.

Pozyskanie i zakupienie materiałów do wykonania elementów wystroju sali oraz organizatorów projektu:

 1. Wystrój Sali:
 • Gromadzenie i nabywanie niezbędnych materiałów do udekorowania sali, takich jak ozdoby świąteczne, tkaniny i elementy dekoracyjne.
 • Organizacja prac związanych z aranżacją przestrzeni, aby stworzyć magiczną atmosferę zgodną z tematem projektu "Magiczna Wioska Świętego Mikołaja".
 1. Stroje Osób Prowadzących Projekt:
 • Pozyskiwanie niezbędnych artykułów i narzędzi dla osób prowadzących projekt, takich jak specjalne stroje, gadżety świąteczne i materiały edukacyjne.
 • Zapewnianie wsparcia organizacyjnego, aby umożliwić prowadzącym efektywne kierowanie projektem.

Zakup i przygotowanie poczęstunku dla uczestników:

 1. Wybór zdrowych i atrakcyjnych przekąsek:
 • Wybór zdrowych i atrakcyjnych przekąsek.
 • Staranne dobieranie przekąsek, aby były nie tylko smaczne, ale również zdrowe, zgodnie z preferencjami uczestników.
 1. Ustalenie menu z uwzględnieniem preferencji uczestników:
 • Ustalenie menu z uwzględnieniem preferencji uczestników.
 • Precyzyjne określanie składu menu, biorąc pod uwagę indywidualne gusty i ograniczenia dietetyczne uczestników.
 • Dbanie o zrównoważoną ofertę, aby każdy znalazł coś dla siebie, tworząc tym samym przyjazną atmosferę podczas poczęstunku.

Utrwalenie potrzeby tworzenia atmosfery pełnej ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia:

 1. Stworzenie wyjątkowej atmosfery poprzez organizację wydarzenia:
 • Staranne planowanie każdego detalu, dbając o elementy charakterystyczne dla świątecznej atmosfery, takie jak dekoracje, muzyka, czy tematyczne akcenty.
 • Tworzenie przestrzeni, która otacza uczestników magią Świąt, inspirując do przeżycia niezapomnianych chwil.
 1. Zbudowanie wspomnień, które pozostaną w pamięci uczestników:
 • Projektowanie wydarzenia tak, aby każdy uczestnik mógł doświadczyć nie tylko chwil radości, ale także zbudować trwałe wspomnienia.
 • Organizowanie interaktywnych i angażujących aktywności, które sprzyjają budowaniu więzi między uczestnikami oraz pozostawiają po sobie trwały ślad w ich pamięci.

Uwrażliwienie społeczności lokalnej na relacje społeczne oraz międzypokoleniowe:

 1. Przeciwdziałanie izolacji poprzez integracyjne zabawy:
 • Inicjowanie różnorodnych form zabawy i aktywności, które sprzyjają integracji społecznej.
 • Działanie jako skuteczny sposób przeciwdziałania izolacji, tworząc okazje do wspólnego uczestnictwa w zabawach, co sprzyja budowaniu silniejszych więzi społecznych.
 1. Kreowanie atmosfery wzajemnego zrozumienia i szacunku:
 • Organizowanie wydarzenia, które promuje wzajemne zrozumienie między różnymi grupami społecznymi i pokoleniowymi.
 • Poprzez dialog i wymianę doświadczeń rozwijanie kultury, szacunku oraz empatii w społeczności lokalnej.
 1. Umożliwienie nawiązywania nowych, pozytywnych relacji:
 • Tworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy mają okazję nawiązywać nowe, pozytywne relacje.
 • Organizowanie wydarzenia społecznego, który sprzyja budowaniu nowych znajomości, wzmacniając tym samym tkankę społeczną lokalnej społeczności.

Wszystkie te działania mają na celu stworzenie kompleksowego, zintegrowanego projektu, który nie tylko dostarcza radości i rozrywki, ale także buduje trwałe relacje, kształtuje pozytywne doświadczenia i wspiera rozwój społeczności lokalnej.

XI. Przewidywane rezultaty:

 1. Utrwalenie atmosfery świątecznej radości:
 • Stworzenie wyjątkowej atmosfery podczas wydarzenia, przyczyniającej się do pełniejszego przeżycia magicznej aury Świąt Bożego Narodzenia.
 • Wywołanie u uczestników pozytywnych emocji i uczuć, takich jak radość, ciepło i wspólnota, które będą towarzyszyć im również po zakończeniu wydarzenia.
 • Kreowanie trwałych wspomnień związanych z unikatową atmosferą, które będą kontynuować roznoszenie radości świątecznej nawet po zakończeniu wydarzenia.
 • Wzmocnienie więzi społeczności poprzez wspólne przeżywanie chwil pełnych radości, co przyczyni się do budowy silniejszego poczucia wspólnoty.
 1. Wzrost poczucia własnej wartości:
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez uczestnictwo w projektowych działaniach, które umożliwiają wyrażanie siebie i eksponowanie własnych talentów.
 • Stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy mogą rozwinąć swoje umiejętności i zdolności, co przyczyni się do wzrostu ich pewności siebie.
 • Umożliwienie uczestnikom doświadczenia sukcesów i osiągnięć w ramach projektu, co wpłynie pozytywnie na ich samoocenę.
 • Wytworzenie atmosfery wsparcia i akceptacji, sprzyjającej budowaniu pozytywnego obrazu siebie oraz świadomości swojej wartości jako uczestnika projektu.
 1. Uwrażliwienie społeczności na problemy samotności:
 • Stworzenie przestrzeni do dzielenia się doświadczeniami i potrzebami społeczności, co umożliwi lepsze zrozumienie problemu samotności.
 • Przeciwdziałanie izolacji poprzez organizację integracyjnych zabaw i wspólnych wydarzeń, które sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji i tworzeniu więzi
  społecznych.
 • Wywołanie dialogu na temat samotności, zwiększając świadomość społeczności na ten temat oraz promując zrozumienie i wsparcie dla osób dotkniętych tym problemem.
 • Utworzenie atmosfery otwartości i akceptacji, sprzyjającej temu, aby każdy członek społeczności mógł się swobodnie dzielić swoimi przeżyciami i szukać wsparcia w ramach wspólnoty.
 1. Pozytywne relacje społeczne oraz międzypokoleniowe:
 • Kreowanie atmosfery wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy uczestnikami projektu, sprzyjającej budowaniu pozytywnych relacji.
 • Umożliwienie nawiązywania nowych, pozytywnych relacji między różnymi grupami społecznymi i pokoleniowymi, poprzez organizację wydarzeń, które integrują i angażują uczestników.
 • Wzmacnianie więzi społecznych poprzez stworzenie przestrzeni, gdzie różnice międzypokoleniowe są akceptowane, a współpraca i wzajemne zrozumienie są promowane.
 • Stworzenie atmosfery, w której uczestnicy projektu czują się akceptowani i doceniani, co sprzyja budowaniu trwałych i pozytywnych relacji społecznych.
 1. Rozwijanie więzi rodzinnych:
 • Zorganizowanie wspólnych konkursów i zabaw dla dzieci i ich rodziców, stwarzając okazję do aktywnego i wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.
 • Umożliwienie rodzinom spędzenia czasu razem, biorąc udział w konkursach, zabawach i innych aktywnościach, co sprzyja budowaniu silniejszych więzi
  rodzinnych.
 • Kreowanie atmosfery współpracy i radości, wzmacniającej relacje między rodzicami a dziećmi poprzez wspólne działania.
 • Wprowadzenie elementu zabawy i rywalizacji, co może sprzyjać integracji rodzin i tworzeniu pozytywnych wspomnień z wspólnie spędzonego czasu.
 1. Dostarczenie pozytywnych przeżyć:
 • Zorganizowanie animacji dla dzieci, zapewniając im dynamiczną i angażującą rozrywkę.
 • Przygotowanie niespodzianek i prezentów, które dodatkowo podkreślą atmosferę radości i entuzjazmu.
 • Umożliwienie dzieciom udziału w kreatywnych konkursach, co sprzyja rozwijaniu ich wyobraźni, talentów oraz tworzeniu pozytywnych wspomnień z wydarzenia.
 • Stworzenie atmosfery radości i zabawy, co przyczyni się do dostarczenia dzieciom pozytywnych przeżyć i wzmocnienia ogólnego doświadczenia uczestnictwa w wydarzeniu.
 1. Zmniejszenie poczucia alienacji społecznej adresatów projektu:
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez organizację otwartych spotkań, tworząc przestrzeń do swobodnej interakcji i komunikacji między uczestnikami.
 • Zachęcanie do wspólnych działań, które sprzyjają integracji społecznej i nawiązywaniu więzi.
 • Tworzenie atmosfery akceptacji, w której każdy uczestnik czuje się ważny i doceniony, co przyczynia się do redukcji poczucia alienacji.
 • Promowanie nawiązywania przyjaźni i relacji społecznych, aby uczestnicy projektu mogli doświadczyć więzi społecznej i wspólnoty.
 1. Ćwiczenie sprawności manualnej rąk:
 • Zorganizowanie zajęć plastycznych, umożliwiając dzieciom tworzenie ozdób świątecznych, co stanowi kreatywny sposób na rozwijanie sprawności manualnej.
 • Wprowadzenie zabaw kształtujących sprawność manualną, poprzez różnorodne aktywności, takie jak modelowanie, cięcie, klejenie, co przyczyni się do rozwijania precyzji ruchów rąk.
 • Stworzenie przyjemnej atmosfery, w której dzieci nie tylko ćwiczą swoją sprawność manualną, ale także czerpią radość z tworzenia własnych dzieł, co może wpływać pozytywnie na ich poczucie własnej wartości.
 • Dostarczenie dzieciom pozytywnych doświadczeń związanych z aktywnościami plastycznymi, co może motywować do dalszego rozwijania zdolności manualnych.

Wszystkie te cele mają na celu tworzenie pozytywnego, zintegrowanego środowiska, sprzyjającego rozwojowi społecznemu, emocjonalnemu i kreatywnemu uczestników projektu oraz wzmacnianiu więzi społeczności lokalnej.

XII. Koszt projektu:

 • Zakup poczęstunku.
 • Zakup słodkich upominków.
 • Zakup nagród.
 • Zakup materiałów do wykonania ozdób.
 • Pozostałe koszty : Potencjał i doświadczenie kadry organizatorów.

XIII. Podstawa prawna:

 • Artykuł 6 pkt 12 oraz art. 45 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.

Projekt sporządził:

Starszy pracownik socjalny – Marzena Skraburska


Załącznik Scenariusz:

1. Powitanie:

Wprowadzenie do atmosfery projektu poprzez interaktywne powitanie. Drodzy Uczestnicy, witam Was serdecznie na naszym magicznym spotkaniu w ramach projektu "W magicznej wiosce Świętego Mikołaja". Dziś razem przeżyjemy wiele radosnych chwil, ale zanim zaczniemy pełne wrażeń zabawy, chciałbym zastanowić się razem z Wami nad pewnym ważnym problemem.

Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, który dla wielu z nas jest pełen magii, radości i tradycji. Jednakże, nie wszyscy mają szansę cieszyć się tym okresem w taki sam sposób. W analizie otoczenia społecznego gminy Sławoborze zauważyliśmy, że wiele rodzin, zwłaszcza dzieci i ich rodziców, doświadcza trudności życiowych, zarówno finansowych, jak i społecznych. Wiele z Was, drogie dzieci, ma swoje marzenia i radości, ale niestety nie wszystkie z Was mogą w pełni uczestniczyć w tradycyjnych świątecznych przygotowaniach z powodu ograniczeń finansowych czy społecznych. To właśnie ten problem chcemy dzisiaj wspólnie przełamać i razem stworzyć magiczną atmosferę, w której każde dziecko, niezależnie od sytuacji życiowej, poczuje się
wyjątkowe i ważne.

Dzięki naszemu projektowi, który zakłada organizację różnorodnych zabaw i działań, chcemy niwelować te trudności, integrować społeczność, wspierać więzi rodzinne oraz dostarczyć Wam wszystkim niezapomnianych chwil pełnych radości i uśmiechu. Pamiętajcie, że każde z Was ma ogromny potencjał, a wspólnie możemy uczynić ten okres świąteczny wyjątkowym dla każdego. Zaczynamy więc naszą przygodę w magicznej wiosce Świętego Mikołaja, z nadzieją, że razem stworzymy piękne wspomnienia i przyczynimy się do budowy silnej, zjednoczonej społeczności. A teraz, z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie naszych dzisiejszych zabaw. Gotowi?

Kto poczuje się powitany, niech pomacha ręką.

Witamy dzieci, które:

 • lubią lody
 • lubią robić psikusy
 • nie lubią szkoły
 • mają niebieskie oczy
 • mają ciemne włosy
 • lubią tańczyć
 • kochają Mikołaja

2. Krótka historia o Mikołaju:

Przedstawienie legendy o Świętym Mikołaju.

Zachęta dzieci do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat Mikołaja.

Siadamy w kole i słuchamy krótkiej historii o Mikołaju.

Wszystkie dzieci kochają świętego Mikołaja. Często w listach przesyłają mu pozdrowienia, opowiadają o kłopotach i radościach. Czasami proszą o pomoc, ale najczęściej proszą o wymarzone prezenty.

Jak myślicie… czy Święty Mikołaj istnieje? Dziś przekonacie się, że TAK! Nawet będziecie mogli Go zobaczyć i opowiedzieć mu o swoich marzeniach.
Legenda głosi, że święty Mikołaj urodził się w zamożnej rodzinie w III wieku w mieście Patara nad Morzem Śródziemnym. Był jedynym dzieckiem w rodzinie.

Tata jego ma na imię Epifanes, a mama Joanna. Mikołaj jest bardzo pobożny, dlatego poświęcił się Bogu, zostając biskupem. Przez całe życie pomaga ludziom. Imieniny Mikołaja obchodzimy 6 grudnia, w tym dniu na całym świecie ludzie otrzymują drobne upominki. A w Noc Wigilijną, kiedy wszystkie grzeczne dzieci śpią, Święty Mikołaj z całym zaprzęgiem reniferów podróżuje po świecie i przeciskając się przez komin zostawia pod choinką prezenty. Myślę, że w Gminie Sławoborze mieszkają same grzeczne dzieci, które w tym roku Mikołaj nagrodzi upominkami. Nie zapomnijcie o napisaniu listu do Świętego i koniecznie zostawcie dla niego mleko i ciasteczka ;-)

3. Quiz o Świętym Mikołaju:

Interaktywna zabawa z pytaniami dotyczącymi postaci Świętego Mikołaja.

Co więcej wiemy o świętym Mikołaju?

Mamy dla Was mały Quiz, prosimy, aby dzieci, które znają odpowiedź, podniosły rękę do góry.

 • Gdzie mieszka święty Mikołaj?
 • Jaki jest jego ulubiony kolor?
 • W czym przynosi dzieciom prezenty?
 • Jakim pojazdem porusza się po świecie?
 • Jakie zwierzęta ciągną pojazd świętego Mikołaja?
 • Kto pomaga mu w przygotowaniu prezentów dla dzieci?
 • Skąd Mikołaj wie, jaki prezent pragnie otrzymać dziecko?
 • Co dostają od świętego Mikołaja niegrzeczne dzieci?
 • Powiedz Święty Mikołaj w języku angielskim :-)

4. Zimowa zgaduj – zgadula:

Gry i zabawy słowne, rozwijające kreatywność dzieci.

Siadamy w kole, odczytam kilka zagadek, dziecko, które zna odpowiedź, podnosi rękę do góry.

 • O tym drzewie wiele mówić nie będę, pod jej gałązkami zaśpiewam kolędę. (choinka)
 • Ma kubraczek z futra foki, co mu mocno grzeje boki. szyła mama go synkowi, kiedy tata ryby łowił. (Eskimos)
 • Jest na ścianie lub w kieszeni. Co niedziela się czerwieni a codziennie troszkę chudnie, by się skończyć razem z grudniem. (kalendarz)
 • Z daleka, z wysoka patrzy jedna, druga chociaż żadna nie ma oka, z góry do nas mruga. (gwiazdka)
 • Białe, puszyste, pole okrywa pod ciepłem słonka w strumyku spływa. (śnieg)
 • Wieje wiatr, szczypie mróz, biało dookoła. Jedzie wóz, jedzie wóz bez żadnego koła. (sanki)
 • Wroni język lub pokrywa rzeki zimą. (kra)
 • Latem na patyku, zimą na rzece. (lód)
 • Kto jest autorem baśni „Królowa Śniegu”? (Andersen)
 • Które miesiące są białe?

5. Dokończ przysłowie:

Ułatwienie integracji poprzez wspólne uzupełnianie przysłów.

 • Jak się grudzień zaczyna, taka będzie cała ….. (zima)
 • Święta Barbara po lodzie – Boże Narodzenie ….. (po wodzie)
 • Kiedy w styczniu lato – w lecie ….. (zima za to)

6. Zabawa na dobry początek – „Wszyscy zmarzli, trzeba się rozgrzać”:

Zabawa taneczna z elementami integracyjnymi.

Tańczymy swobodnie w rytm muzyki. W kapeluszu mam polecenia do wykonania. Gdy muzyka ucichnie, wskazane dziecko losuje z kapelusza polecenie, które wszyscy wykonują.

Polecenia:

 • tańczymy jak baletnice,
 • tańczymy trzymając się za kolanka,
 • maszerujemy,
 • tańczymy łącząc się w „trójeczki”,
 • kręcimy się w kółko,
 • chodzimy jak Mikołaj,
 • tańczymy trzymając osobę obok za ucho,
 • poruszamy się w prawą stronę po kole trzymając osobę obok za kostkę.

Taniec z kapeluszem.

Ustawiamy się w kole. Poruszając się rytmicznie w takt muzyki, przekazujemy kapelusz dalej, zakładając go na głowę osobie stojącej okolicy. Gdy muzyka ucichnie, dziecko mające kapelusz na głowie odpada z gry, a zabawa toczy się dalej.

7. Przywołanie Świętego Mikołaja:

Utworzenie atmosferycznej piosenki związanej z Mikołajem.

Aktywne uczestnictwo dzieci w śpiewaniu.

A teraz najważniejszy punkt dzisiejszego programu. Jeśli się bardzo mocno postaramy to wspólnie przywołamy naszego Mikołaja. Każdy z Was dostanie tekst piosenki, jestem pewna, że większość z Was zna ją na pamięć. Zróbmy najpierw próbę i zaśpiewajmy cichutko piosenkę dla Mikołaja……

A teraz śpiewamy wszyscy głośno i wyraźnie ! Najgłośniej jak potrafimy !

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

8. Zakończenie:

Drodzy Uczestnicy, dziękujemy Wam za niezapomniane chwile spędzone razem w magicznej wiosce Świętego Mikołajów. Dzięki Wam i Waszym uśmiechom nasz projekt stał się wyjątkowym wydarzeniem, które przyniosło radość, integrację i wspólne przeżycia.

Wspólnie udowodniliśmy, że nawet w trudnych sytuacjach można znaleźć przestrzeń dla radości i magii. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu – naszym wspaniałym Beneficjentom, zaufanym Realizatorom, Współorganizatorom, oraz wszystkim, którzy wsparli nas swoim zaangażowaniem.

Mamy nadzieję, że każde z Was poczuło się wyjątkowo, znalazło nowe przyjaźnie i zabrało ze sobą do domu pełne serca wspomnienia. Niech te chwile staną się dla Was inspiracją do tworzenia jeszcze piękniejszych historii.

Dziękujemy Wam za udział w projekcie "W magicznej wiosce Świętego Mikołajów". Niech magia świąt i wspólnej radości będzie z Wami zawsze. Życzymy Wam zdrowych, ciepłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia ponownie!

Scenariusz sporządził:

Starszy pracownik socjalny – Marzena Skraburska oraz Jagoda Pacholczyk